ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng quý khách (“Khách Hàng”) đến với Website irc.coach của Công Ty Cổ phần IRC (sau đây được gọi tắt là “IRC”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Trước khi sử dụng Website, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng dưới đây dành cho Khách Hàng của IRC (“Điều khoản sử dụng”). Bằng việc truy cập và sử dụng Website, Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng và Chính Sách Bảo Mật dành cho Khách Hàng.

A. Điều khoản sử dụng chung 

I. Điều khoản sử dụng Website 

1.1. Điều khoản sử dụng dành cho Khách Hàng này điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Website của Khách Hàng. Bằng việc truy cập và sử dụng Website, Khách Hàng được xem là đã đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản sử dụng dành cho Khách Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các quy định của Điều Khoản sử dụng này, Khách Hàng vui lòng không truy cập, sử dụng Website. 

1.2. Công Ty có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng dành cho Khách Hàng tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Công Ty đăng tải bản cập nhật của các Điều khoản sử dụng dành cho Khách Hàng lên Website. Việc Khách Hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Website sau khi Điều khoản sử dụng dành cho Khách Hàng được cập nhật sẽ được xem là Khách Hàng đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản sử dụng sau khi được sửa đổi. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các nội dung thay đổi, Khách Hàng có thể ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng Website. Khách Hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên mục Điều khoản sử dụng khi truy cập Website để được cập nhật các quy định mới nhất của Công Ty dành cho Khách Hàng. 

1.3. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không hạn chế quyền đối với các thông tin và nội dung được công bố và sử dụng trên Website này đều thuộc sở hữu của Công Ty hoặc các bên được Công Ty cấp phép sử dụng. Toàn bộ nội dung và hình thức của Website được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế. 

1.4. Công Ty có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập/sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo trước. 

1.5. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Website với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Công Ty cho phép trước bằng văn bản.

II. QUYỀN RIÊNG TƯ

Công Ty coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách Hàng. Để bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng, Công Ty cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Website để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Công Ty. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật tại (https://irc.coach/chinh-sach-bao-mat) quy định về việc Công Ty thu thập và sử dụng thông tin do Khách Hàng cung cấp qua Website liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng. Điều khoản sử dụng này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Website, Khách Hàng đồng ý cho phép Công Ty thu thập, lưu trữ và sử dụng các Thông Tin Khách Hàng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật. Để làm rõ, Công Ty không có nghĩa vụ phải chi trả bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào cho Khách Hàng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác cho việc khai thác, sử dụng các Thông Tin Khách Hàng, và bất kỳ việc khai thác, sử dụng nào như vậy sẽ không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hay vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào. 

III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG 

3.1. Các Điều khoản sử dụng này được lập ra phù hợp và tuân thủ với quy định của pháp luật. Khách hàng khi truy cập và sử dụng Website được xem là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và đồng ý rằng Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, từ việc áp dụng các Điều khoản sử dụng này. 

3.2. Khách Hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Website của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Website và sử dụng Dịch Vụ, trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý hoặc bất cẩn của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không tuân thủ các quy định của Điều khoản sử dụng này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. 

3.3. Khách Hàng đồng ý bồi thường cho Công Ty đối với mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh do việc không tuân thủ của Khách Hàng hoặc những người có liên quan với Khách Hàng đối với Điều khoản sử dụng này và các quy định, quy tắc nêu trên. 

IV. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

4.1. Tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng phải từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên. 

4.2. Để đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Website, Khách Hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, thư điện tử của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin do Khách Hàng cung cấp cho Công Ty, và Công Ty không có nghĩa vụ xác minh các thông tin đó. 

4.3. Khách Hàng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới bất kỳ hình thức nào gây xâm hại hoặc có thể gây xâm hại đến Website hoặc Công Ty hoặc bất kỳ Khách Hàng nào khác hoặc thông tin của các Khách Hàng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây: 

– Sử dụng bất kỳ phần nào của Website dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân khác mà không có sự đồng ý của Công Ty hoặc Website bằng văn bản; 

– Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Website; 

– Phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của Website hoặc Công Ty; 

– Cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của Website dưới bất kỳ hình thức nào. 

V. LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN 

5.1. Điều khoản sử dụng này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam. 

5.2. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Website sẽ được giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thỏa thuận, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC, số lượng trọng tài viên là một, được chỉ định theo quy tắc của VIAC và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt. Địa điểm tổ chức trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh.

B. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE 

Bước 1: Khách Hàng truy cập vào Website và chọn mục [“Đăng ký tư vấn”]. Khách Hàng chọn gói Dịch Vụ phù hợp và điền các thông tin theo mẫu. 

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, Khách Hàng tích chọn mục bấm vào nút “Đăng ký”. Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi chọn nút “Đăng ký”. 

Bước 3: Tiếp theo, Khách Hàng sẽ được nhân viên IRC liên hệ tư vấn trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua email để xác nhận tư vấn. 

XÁC NHẬN VIỆC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

Sau khi đăng ký thành công, Khách Hàng sẽ nhận được một thư điện tử và tin nhắn xác nhận việc đăng ký được gửi vào địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động được Khách Hàng cung cấp khi đăng ký. Sau đó, việc quyết định sử dụng và trải nghiệm dịch vụ sẽ diễn ra trực tiếp tại văn phòng trung tâm, khách hàng sẽ lựa chọn dịch vụ đăng ký và thanh toán tại trung tâm văn phòng IRC. 

C. ĐƯỜNG DÂY NÓNG – TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trong trường hợp Khách Hàng có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Khách Hàng có thể liên hệ với chúng tôi: 

Công ty Cổ phần IRC 

Địa chỉ: Lô C15/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline: 1900 633 615 

Email: [email protected]

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ TƯ VẤN TẠI IRC

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.